hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

torsdag 18. august 2016

Storhall på Øya


Gjennom sommeren har den planlagte storhallen på Øya fått mye oppmerksomhet i Adresseavisen og den offentlige debatten. Med rette. Det er et omfattende prosjekt, som utfordrer både på høyde og beliggenhet.

At prosjektet utfordrer mener jeg er av det gode. 
Det handler om den fremtidige storstua vår. Trondheim spektrum er forresten allerede storstua vår. Og den er lokalisert på Øya, på nettopp det området som noen mener er uegnet til å huse en storstue. Den største utfordringen er antagelig knyttet til hverdagstrafikken, den som ikke er knyttet til arrangement som store håndballmesterskap eller fiskerimesser. Det er et paradoks i debatten, at ny storhall planlegges med færre muligheter for parkering til hverdagsbruk, enn det som er tilfelle i dag. Likevel får den fremtidige trafikken mye oppmerksomhet. Et annet paradoks er at hverdagstrafikken til Trondheim spektrum etter all sannsynlighet vil bli opprettholdt som i dag, dersom det bygges storhall med konsertkapasitet et annet sted. Med mindre man faktisk river de hallflatene som eksisterer i dag. Akkurat det alternativet tror jeg ikke på.

Men hva skal det koste? 
Det skal koste mye. Det skal investeres for mange hundre millioner kroner. Ansvaret for investeringene må ligge til Trondheim Spektrum AS. Trondheim kommune vil, i likhet med andre aktører, bidra med leieinntekter til selskapet. Et ikke ubetydelig beløp skal komme fra spillemidler.

Hva mener FrP? 
Fremskrittspartiets bystyregruppe i Trondheim vil ta med alle innspill inn til sluttbehandling av saken, men har som utgangspunkt at ny storhall bør ligge på området der Trondheim spektrum ligger i dag. I det ligger det at vi må gjøre det vi kan for å løse det som fins av utfordringer knyttet til prosjektet. Mange frykter for eksempel at området forringes som rekreasjonsområde. Jeg frykter ikke det. Grøntområdene ned mot elva skal sågar sikres bedre enn i dag, nettopp for å ivareta dette. Det er vanskelig å peke på realistiske alternativ i denne saken, selv om andre områder isolert sett kan være egnet til hallbygging.

Stort behov i idrettsbyen. 
I mine øyne er det helt uaktuelt å flytte dagens hallflater vekk fra Øya. Det vil være sløsing med fellesskapets midler. En storhall med konsertarena kan selvsagt bygges et annet sted, men da med en annen aktør enn Trondheim Spektrum AS. Så langt virker ikke dette som en mulig løsning. Om Trondheim kommune kan hoste opp driftsmidler til to anlegg av disse dimensjonene er annen diskusjon, der konklusjonen ikke er gitt på forhånd. At vi ville klart å fylle flatene med aktivitet er jeg mindre i tvil om. Behovet er stort i idrettsbyen Trondheim.

Elin Marie Andreassen
Gruppeleder for FrP

tirsdag 2. august 2016

Vil kutte kommunal støtte til Svartlamoen

Fremskrittspartiet har gjennom flere år kritisert de betydelige subsidiene som er blitt gitt, ved at boliger i kommunal eie er blitt leid ut til langt under markedspris på Svartlamoen. Ved spørsmål til rådmannen i forbindelse med budsjettbehandling har vi gjentatte ganger fått opplyst at det dreier seg om millionbeløp, hvert eneste år. Det mener Fremskrittspartiet er feil bruk av offentlige midler, til mennesker som ikke har fått fastslått noe behov for offentlige støtteordninger. Det er vårt utgangspunkt.

Så konstaterer også vi at rapporten som rådmannen har lagt frem i forbindelse med evaluering av Svartlamoen, er ganske så nedslående på flere områder. På grunn av pengemangel i boligstiftelsen er ikke bygningsmassen oppgradert som planlagt, det har skjedd mindre nybygging enn forventet og kommunens ugifter er blitt betydelig større enn det man opprinnelig så for seg. Og rådmannen er også tydelig på at det må påregnes betydelige utgifter også i fremtiden. Fremskrittspartiet vil ikke være med på å ta disse utgiftene, som i praksis går til å tilby lav husleie til ei lita gruppe mennesker, som i utgangspunkt ikke har behov for denne typen offentlige ytelser.

Jeg er tilhenger av at hver og en skal få leve livet sitt akkurat slik de ønsker, så lenge det ikke går utover noen andre. Men det skal ikke være kommunens oppgave å finansiere det, verken gjennom lave husleier eller via økonomisk støtte til de som ønsker å leve en alternativ livsstil.


Fremskrittspartiet fremmet derfor et alternativt forslag til vedtak, da formannskapet behandlet evaluering av Svartlamoen i dag. Der foreslo vi at Trondheim kommune avvikler sitt engasjement i boligstiftelsen, og at det ved forlengelse av leiekontrakter skal legges til grunn utleie til markedspris. Vi ba samtidig rådmannen om å komme tilbake med en sak som tar for seg mulig salg av kommunens eiendommer i området. Forslagene fikk kun støtte fra Fremskrittspartiet.

Elin Marie Andreassen
Kommunalråd