hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

søndag 13. november 2016

Nytt styre i Trondheim FrP

Trondheim FrP holdt sitt årsmøte lørdag 12.november 2016. 

På årsmøtet ble følgende styre valgt:


Leder
Mats Ramo
Nestleder
Jan Tore Fladvad
Kasserer
Inge Bjørnebekk
Studieleder og medlemsansvarlig
Maria Alseth
Sekretær
Sverre Nilsen
Styremedlem
Lennart Berg
Styremedlem
Robert Jonhstad


1. varamedlem
Siv-Aida Rui
2. varamedlem
Else Måsø
3. varamedlem
Jorunn Kofoed

I tillegg til de årsmøtevalgte medlemmer møter formann i Trondheim FpU og gruppeleder i FrP i styret.

lørdag 5. november 2016

Kluss med superbuss

Det er ikke noe å vente med; vi er godt på vei til å bli langt over middels kritiske til hele
superbusskonseptet. Fra å være store tilhengere av et konsept som kunne løse noe av transportutfordringene fremover, gjennom en rimeligere og mer fleksibel løsning enn baneløsning, er vi blitt kritisk til hvordan utviklingen av superbussløsningen ser ut til å gå på bekostning av ”alt annet”. Det ene er kostnadsbildet, for eksempel knyttet til saken i Christian Fredriks gate. Der skjøt kostnadene i været, da prosjektet gikk fra å være et oppgraderingsprosjekt for linje 5, til å bli et prosjekt som skal holde superbuss-standard. Nærmest uten andre begrunnelser, enn de standardene som ligger til grunn for superbuss.

Et annet eksempel er utbyggingen i Bromstadekra 70, der man setter et etablert bomiljø i spill, mye begrunnet i behovet for fremkommelighet for superbussen. Det seneste eksempelet på hvor galt superbussprosjektet kan fare avsted, finner vi i Sivert Thonstads vei. Der opplever beboere langs nevnte gate å få varsel om bygge- og deleforbud på eiendommene sine, i tillegg til at den planlagte utbedringen knyttet til at Sivert Thonstads vei skal bli superbusstrasé, kan komme til å legge beslag på deler av en rekke private eiendommer. 

Fremskrittspartiet har sagt tydelig nei til den galopperende kostnadsveksten i Christian Fredriks gate, nei til rasering av bomiljøet i Bromstadekra og nei til superbusstrasé gjennom Sivert Thonstads vei, fordi superbussen ikke kan gå på bekostning av bomiljø og privat eiendomsrett i det omfanget vi har sett til nå. Vi kan gjerne innrømme at det har vært lett å se seg blind på argumenter knyttet til superbuss, fordi dette skulle være svaret på utfordringen med å håndtere veksten i persontrafikken i Trondheim. Og vi mener fortsatt at kollektivtilbudet i Trondheim trenger forbedring med tanke på reisetid og flere avganger, fordi det ganske enkelt ikke vil være plass nok til å ta trafikkveksten med personbiler. Det er likevel behov for å ha flere tanker i hodet samtidig, for nå begynner det etter hvert å bli mye kluss med superbuss.

Elin Marie Andreassen, gruppeleder FrP

Sivert Bjørnstad, bystyrerepresentant FrP

torsdag 18. august 2016

Storhall på Øya


Gjennom sommeren har den planlagte storhallen på Øya fått mye oppmerksomhet i Adresseavisen og den offentlige debatten. Med rette. Det er et omfattende prosjekt, som utfordrer både på høyde og beliggenhet.

At prosjektet utfordrer mener jeg er av det gode. 
Det handler om den fremtidige storstua vår. Trondheim spektrum er forresten allerede storstua vår. Og den er lokalisert på Øya, på nettopp det området som noen mener er uegnet til å huse en storstue. Den største utfordringen er antagelig knyttet til hverdagstrafikken, den som ikke er knyttet til arrangement som store håndballmesterskap eller fiskerimesser. Det er et paradoks i debatten, at ny storhall planlegges med færre muligheter for parkering til hverdagsbruk, enn det som er tilfelle i dag. Likevel får den fremtidige trafikken mye oppmerksomhet. Et annet paradoks er at hverdagstrafikken til Trondheim spektrum etter all sannsynlighet vil bli opprettholdt som i dag, dersom det bygges storhall med konsertkapasitet et annet sted. Med mindre man faktisk river de hallflatene som eksisterer i dag. Akkurat det alternativet tror jeg ikke på.

Men hva skal det koste? 
Det skal koste mye. Det skal investeres for mange hundre millioner kroner. Ansvaret for investeringene må ligge til Trondheim Spektrum AS. Trondheim kommune vil, i likhet med andre aktører, bidra med leieinntekter til selskapet. Et ikke ubetydelig beløp skal komme fra spillemidler.

Hva mener FrP? 
Fremskrittspartiets bystyregruppe i Trondheim vil ta med alle innspill inn til sluttbehandling av saken, men har som utgangspunkt at ny storhall bør ligge på området der Trondheim spektrum ligger i dag. I det ligger det at vi må gjøre det vi kan for å løse det som fins av utfordringer knyttet til prosjektet. Mange frykter for eksempel at området forringes som rekreasjonsområde. Jeg frykter ikke det. Grøntområdene ned mot elva skal sågar sikres bedre enn i dag, nettopp for å ivareta dette. Det er vanskelig å peke på realistiske alternativ i denne saken, selv om andre områder isolert sett kan være egnet til hallbygging.

Stort behov i idrettsbyen. 
I mine øyne er det helt uaktuelt å flytte dagens hallflater vekk fra Øya. Det vil være sløsing med fellesskapets midler. En storhall med konsertarena kan selvsagt bygges et annet sted, men da med en annen aktør enn Trondheim Spektrum AS. Så langt virker ikke dette som en mulig løsning. Om Trondheim kommune kan hoste opp driftsmidler til to anlegg av disse dimensjonene er annen diskusjon, der konklusjonen ikke er gitt på forhånd. At vi ville klart å fylle flatene med aktivitet er jeg mindre i tvil om. Behovet er stort i idrettsbyen Trondheim.

Elin Marie Andreassen
Gruppeleder for FrP