hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

lørdag 11. april 2015

FrP sier nei til grønn strek

Da bygningsrådet onsdag behandlet Kommuneplanmelding for byutvikling, sendte flertallet et forslag om bindende grønn strek ut på høring. Utgangspunktet for den grønne streken er flertallpartienes ønske om et sterkere jordvern, men i praksis vil den grønne streken være en fullstendig båndlegging av private grunneieres eiendom, med mindre de skal foreta seg noe "med sikte på jordbruksformål". Det er aldeles uakseptabelt for Fremskrittspartiet i Trondheim å gå med på et slikt forslag.

Kommuneplanens arealdel (KPA) rulleres hvert fjerde år. Om KPA kan vi lese følgende på kommunens hjemmesider:
Kommuneplanens arealdel er en oversiktlig arealplan for hele kommunen. Planen utarbeides for en 12 års periode og skal rulleres hvert fjerde år. Planen fastsetter hvilke områder som kan bygges ut. Den bestemmer hvilke prinsipper og forutsetninger som skal ligge til grunn for den mer detaljerte planleggingen av utbyggingsprosjekter, og vern og bruk av arealer.

Kommunen har altså et verktøy der vi hvert fjerde år foretar en grundig vurdering av enkelteiendommer, for å fastsette de ulike arealformålene. I motsetning til ved behandlinga av den grønne streken, der det foretas en skjematisk vurdering, uten hensyn til eiendomsgrenser og uten hensyn til ulike forhold ved den enkelte eiendom. Dette mener Fremskrittspartiet er feil, og derfor vil vi at fremtidig arealbruk fortsatt skal avgjøres gjennom behandlinga av KPA.

En bindende og ufravikelig grønn strek vil stå i veien for grunneiere som ønsker å utvikle eiendommen sin. For bedrifter som blir omfattet av streken vil den avskjære disse fra å ekspandere. Uten en grundig vurdering av hver enkelt eiendom. Fremskrittspartiet i Trondheim sier nei til grønn strek, og ja til grunneieres mulighet til å utvikle egen eiendom!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar